کامفیل
کامفیل مربعی

موارد مصرف: • قابلیت کاربرد به تنهایی جهت ترمیم زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط • به عنوان پانسمان ثانویه بر روی ژل پیوریلون و بیاتین آلژینات ( سیسورب)   مکانیسم عمل:  کامفیل مربع...

کامفیل شفاف

موارد مصرف: قابلیت کاربرد به تنهایی جهت محافظت و ترمیم زخم ‏های سطحی با ترشح کم یا بدون ترشح به عنوان پانسمان ثانویه بر روی ژل پیوریلون و بیاتین آلژینات (سیسورب) مناسب ‏ترین پانسمان جهت انواع...